Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

      Индикативен списък на услуги, предоставяни от   училища,

предоставящи обществени услуги

 • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища;
 • Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища;
 • Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища;
 • Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием;
 • Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием;
 • Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием;
 • Издаване на диплома за средно образование;
 • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити;
 • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;
 • З А Я В Л Е Н И Е за издаване на дубликат;
 • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи;
 • Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация;
 • Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация;
 • Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година);
 • Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование;
 • ЗАЯВЛЕНИЕ за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование;
 • Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите;
 • Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава;
 • Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).