Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Правила COVID-19